Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Indholdsfortegnelse

Gældende pr.: 19. februar 2016

Generelle betingelser for brug af hjemmesiden

Gyldighedsområde

Nærværende generelle betingelser for benyttelse er gældende for besøg på webstedet www.rabathelten.dk (herefter: netsider) tilhørende Sparheld International GmbH (herefter: Rabathelten) samt benyttelse af vores "Rabathelten Add-On". Ved besøg på netsiderne og/eller ved anvendelse af andre ydelser fra Rabathelten, som f.eks. vores "Rabathelten Add-On" erklærer du dig som bruger (herefter: kunde) fuldstændigt indforstået med nærværende generelle betingelser for brug af hjemmesiden. I modsat fald er det ikke tilladt kunden at benytte netsiderne og de tilbudte ydelser. Det er altid de betingelser for benyttelse, der findes online på netsiderne på tidspunktet for det konkrete besøg eller den konkrete benyttelse af ydelserne, der er gældende.

For brug af netsiderne samt på nærværende betingelser for brug finder tysk ret anvendelse under udelukkelse af international privatret samt den internationale købelov (CISG).

Er kunden en erhvervsdrivende, en offentligretlig juridisk person eller en offentligretlig særlig formue, er eneste hjemting samt eventuelt opfyldelsessted Berlin, bydelen Mitte.

Rabatkoder

Rabathelten offentliggør på netsiderne tilbud fra udbydere af tjenesteydelser samt forhandlere på internettet (herefter: onlinebutikker) til slutforbrugere. Ved benyttelse af de viste rabatkoder, specialtilbud og rabatter (herefter: tilbud) får kunden særligt gunstige betingelser hos onlinebutikkerne.

Rabathelten påtager sig intet ansvar for, at de viste oplysninger er korrekte, især ikke hvad angår tilbuddenes aktuelle gyldighed. Rabathelten garanterer ikke kunden økonomisk gevinst, ej heller besparelser ved søgning på tilbud på internettet og ved indgåelse af aftale med tredjemand.

Rabathelten-Community

Kunder har mulighed for at blive registreret på netsiden og blive en del af Rabathelten-Community. Denne registrering kan ske på netsiderne som formular eller via "Facebook-login". Driftsansvarlig for dette login er Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Irland (herefter: Facebook). De data, som Facebook overfører til Rabathelten fra kundens Facebook-konto vil blive nævnt under login-proceduren.

Deltagelsen i Rabathelten-community kan ikke indbringes for retten og kan heller ikke påtvinges eller forlanges i nogen form. Rabathelten må sende de registrerede kunder e-mails med nyheder om tjenester fra Rabathelten. Kunderne indrømmer Rabathelten licensrettigheden til overdragede værker (f.eks. profilbilleder) i relation til anmeldelser (se "Bidrag fra kunder").

Enhver kunde må kun lade sig registrere med én brugerkonto. Denne brugerkonto kan ikke overdrages. Alle, der er fyldt 18 år eller er en juridisk person, kan blive kunde. Kunden garanterer, at hans/hendes oplysninger under registreringen er sande og at han/hun straks vil opdatere dem ved ændringer. Ved kendskab til uberettiget anvendelse af brugerkontoen er kunden forpligtet til straks at underrette Rabathelten. Rabathelten har til enhver tid ret til at spærre en brugerkonto eller at indstille sin service helt eller delvist uden yderligere forklaring. Opsigelse er til enhver tid mulig fra begge parters side og skal ske skriftligt.

Bidrag fra kunder

Registrerede eller ikke registrerede kunder kan ytre sig om onlinebutikker, tilbud og produkter (herefter: service) med tekst- og billedbidrag samt karaktergivning (herefter samlet/separat: anmeldelser) på netsiderne. Dette gælder også kontrol eller redigering af koder lagt op af Rabatheltens medarbejdere. Deltagelsen kan ikke indbringes for retten og kan heller ikke påtvinges eller forlanges i nogen form. Kunden har ikke krav på offentliggørelse af anmeldelser.

Kunden må kun foretage en anmeldelse, hvis han eller hun rent faktisk har været bruger af den pågældende service og ikke er indehaver af servicen eller arbejder for den eller godtgøres af den. Anmeldelsen skal af kunden efter gældende ret kunne bevises at være sand og må ikke indeholde fornærmende kritik. Kunden skal følgelig have tilstrækkelige licensrettigheder til præsentationen. Rabathelten tager udtrykkeligt afstand fra de præsenterede anmeldelser på netsiderne samt påtager sig intet ansvar for dem.

Vurderede servicer kan sende deres begrundede indvendinger mod en anmeldelse til: info@rabathelten.dk. Rabathelten vil så straks kontrollere anmeldelsen og evt. fjerne den eller forlange tilpasning fra kundens side.

Den enkelte kunde fritstiller Rabathelten fra ethvert krav, som tredjemand fremsætter over for Rabathelten på grund af kundens anmeldelse. Kunden afholder omkostningerne til det nødvendige retsforsvar (især rets- og advokatomkostninger), som Rabathelten pålægges ved fremsættelse af krav ad rettens vej. Dette gælder ikke, hvis retsovertrædelsen ikke skyldes kunden.

Ved indsendelse af anmeldelser giver kunden Rabathelten simpel, vederlagsfri, genkaldelig samt fysisk og tidsmæssigt ubegrænset licensrettighed (inkl. bearbejdningsrettighed, i det omfang bearbejdningen og udformningen sker under hensyntagen til værkets åndelige egenart, samt oversættelsesrettighed) til anmeldelsen. Kunden giver afkald på at blive angivet som forfatter. Hvad angår deres indhold og omfang er disse licensrettigheder begrænset til det, som er nødvendigt for driften og tilvejebringelsen af tjenesteydelsen fra Rabatheltens side. Rabathelten accepterer hermed indrømmelsen af licensrettigheden.

Kunder kan få godtgørelse fra Rabathelten for indsendelse af anmeldelser eller for kontrol eller redigering af nye tilbud eller rabatkoder. Størrelsen på godtgørelsen nævnes for kunden før afsendelsen af kundens anmeldelse eller indsendelsen af kontrollen eller redigeringe af tilbud eller rabatkode.

En godtgørelse af kunden sker kun, hvis kunden ønsker dette eksplicit og har udfyldt sine profildata, herunder især navn, adresse, e-mailadresse, PayPal-konto fuldstændigt og korrekt.

Rabathelten forbeholder sig ret til at stille mindstekrav til bedømmelser for godtgørelsen og afvise anmeldelser efter egen vurdering, såfremt de ikke lever op til Rabatheltens krav. En godtgørelse er ikke knyttet til indholdet i anmeldelsen eller dens karaktergivning.

Rabathelten afviser især, men ikke udelukkende, godtgørelse for en anmeldelse, hvis

  • Der ved anmeldelsen er tale om kopier,
  • En anden kunde tidligere har foretaget kontrol eller redigering af rabatkoder og tilbud,
  • Dokumentationen for kontrollen eller funktionen ved redigering af en rabatkode eller et tilbud ikke er præsenteret tilstrækkeligt.

Hvis Rabathelten afviser en anmeldelse, medfører dette, at den registrerede kunde ikke modtager godtgørelse for den indsendte anmeldelse.

Den godtgørelse kunden har opnået nævnes på vedkommendes brugerkonto. Udbetalingen via en PayPal-konto sker kun, hvis opfyldelsen af mindstekravene for anmeldelsen er godkendt af Rabathelten, og såfremt kunden har et tilgodehavende på mindst 10,00 €. Betalingsfristen er 31 dage.

Rabathelten godtgør momspligtige kunder plus moms, hvis de har oplyst deres moms-nr. på tidspunktet for udbetalingen.

Rabathelten opretter en kreditnota for kunden pr. udbetaling og gør udtrykkeligt opmærksom på, at indtægter opnået via Rabathelten-Community er skattepligtige.

Rabathelten Add-On

"Rabathelten Add-On" til Internet Explorer, Safari, Firefox og Chrome er en software (browser-add-on). Når den besøgende efter installationen besøger onlinebutikkens websted, angives det via tilføjelsen, om der findes en rabatkode til den pågældende onlinebutik. Ved at klikke med musen kan brugeren få vist aktuelle rabatkoder direkte på onlinebutikkens hjemmeside.

Rabathelten påtager sig intet ansvar for, at tilføjelsen "Rabathelten Add-On" kører uden problemer, og at den virker, og intet ansvar for eventuelle skader, som denne add-on forårsager på computeren, som den installeres på. Installationen sker på kundens eget ansvar.

Aftaleforhold

Der indgås ikke andre købs-, tjenesteydelses- eller øvrige aftaler med onlinebutikkerne end de tilbud/services, der vises på netsiderne. De pågældende aftaler indgås udelukkende mellem brugeren og onlinebutikkerne.

Rabathelten og onlinebutikkerne driver deres hjemmesider fuldstændigt uafhængigt af hinanden og har ingen kontrol over indholdet på den anden parts hjemmesider eller adgangen til dem. Rabathelten påtager sig intet ansvar for tilgængeligheden, den grafiske, indholdsmæssige eller tekniske udformning eller funktion på netsider fra tredjemand, som der linkes til. Dette gælder især onlinebutikker og de produkter, tjenesteydelser, oplysninger og andre ydelser, der tilbydes eller ikke tilbydes her.

Rabathelten kan til enhver tid og efter egen vurdering ændre, begrænse eller indstille driften af netsiderne og de tjenester, der er forbundet med dem, især offentliggørelsen af rabatkoder og "Rabathelten Add-On", uden yderligere forklaring.

Ansvar

Rabathelten hæfter kun ved forsæt eller grov uagtsomhed, bortset fra ved misligholdelse af væsentlige aftaleforpligtelser, ved krænkelse af liv, legeme eller helbred eller ved krav med afsæt i produktansvarsloven. Væsentlige kontraktforpligtelser er dem, hvis opfyldelse er nødvendig af hensyn til opnåelsen af aftalens formål.

Hvis Rabathelten hæfter af disse grunde, begrænses erstatningskravet til den forudsigelige skade. I det omfang Rabatheltens ansvar er udelukket, gælder dette også for det personlige ansvar, der ligger hos medarbejderne, repræsentanterne og selskabets medhjælpere ved opfyldelsen.

Rabathelten arbejder altid på at tilbyde den besøgende fejlfrie netsider og tjenester samt stille dem til rådighed, men kan ikke yde sikkerhed for at samtlige oplysninger, der måtte forekomme på netsiderne, er i overensstemmelse med sandheden.

Ophavsret

Alle data, søgeresultater, tekster, grafikker, software og øvrige oplysninger på disse netsider nyder international ophavsretlig beskyttelse. Reproduktion, mangfoldiggørelse, modifikation eller præsentation i Frames er i både hel og delvis form kun tilladt med skriftlig tilladelse fra Rabathelten. Især automatiseret udlæsning af netsider er ikke tilladt.

Vores "Rabathelten Add-On" må ikke offentliggøres, dekompileres, tilbageudvikles eller afvikles yderligere, hverken kommercielt eller privat, uden skriftlig tilladelse fra Rabathelten.

Firmanavne, logoer og/eller produktbetegnelser, der nævnes på netsiderne, er som udgangspunkt underlagt tredjemands ejendomsrettigheder.

Vedr. licensrettigheder for kunders bedømmelser, se ovenfor under punktet "Bidrag fra kunder".

Betingelser for databeskyttelse

Ansvarshavende instans er Sparheld International GmbH, Ritterstraße 11, 10969 Berlin, Tyskland. Anmodning om oplysninger, ændringsønsker eller anmodning om sletning af personrelaterede data kan brugerne sende på e-mail til info@rabathelten.dk eller med brev til Sparheld International GmbH, Ritterstraße 11, 10969 Berlin, Tyskland - uden at der opstår yderligere forsendelsesomkostninger end grundtaksterne.

Rabathelten indsamler ingen personrelaterede data om brugerne på netsiderne end de oplysninger, som brugerne og kunderne selv afgiver frivilligt. Rabathelten gør hermed opmærksom på, at denne dataoverførsel fra netsiderne under visse omstændigheder sker via internettet uden sikkerhed, og at data dermed kan komme til uvedkommendes kendskab eller kan forfalskes.

a) Nyhedsbrev

Hvis kunden accepterer at modtage nyhedsbrevet, modtager kunden pr. e-mail information om aktuelle rabatkampagner og andre interessante tilbud fra Rabathelten. Tilmeldingen er frivillig. I den forbindelse behandles de oplyste data, IP-adressen og tidspunktet for tilmeldingen med henblik på afsendelse af e-mails samt med henblik på statistisk analyse og individuel reklame. Vedkommende kan til enhver tid uden yderligere forklaring afmelde tilsendelsen af flere nyhedsbreve ved at sende en e-mail til info@rabathelten.dk.

b) Bedømmelser fra kunder

Bedømmelser fra kunder gemmes sammen med: Navn (pseudonym), e-mailadresse, netside, IP-adresse, tidspunkt for bidraget og evt. angivelse af brugerkontoen.

c) Cookies og IP-adresser (ingen personrelation)

For at sikre den fulde funktion på netsiden, gemmer Rabathelten eller efterfølgende nævnte udbydere af tjenester såkaldte cookies på brugerens harddisk. En cookie er en lille tekstfil, som bl.a. anvendes til registrering af infomation ved besøg på en netside. Her kan der ikke gemmes personrelaterede oplysninger. De fleste browsere råder over funktioner, hvor accepten af cookies efter eget valg kan deaktiveres og eksisterende cookies kan slettes. Rabathelten gør opmærksom på, at samtlige funktioner på netsiderne eventuelt ikke kan udnyttes i fuldt omfang ved deaktivering af cookies i kundens browser.

aa) Google Analytics-webanalysetjeneste

Rabathelten anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (herefter: Google). Google Analytics anvender cookies, som muliggør en analyse af brugernes anvendelse af webstedet. De oplysninger der genereres af cookies om din brug af dette websted (herunder din IP-adresse) overføres som regel til en server hos Google i USA og gemmes her. Rabathelten har aktiveret IP-anonymiseringen ved tilføjelse af koden "gat._anonymizeIp();" på netsiderne, så din IP-adresse inden for medlemsstaterne i EU eller i andre stater, der er en del af aftalen om det europæiske økonomiske rum, afkortes inden (såkaldt IP-maskering). Kun i særlige tilfælde overføres den fulde IP-adresse til en server hos Google i USA, og afkortes der. På Rabatheltens foranledning anvender Google disse oplysninger til at analysere din brug af netsiden, til at udarbejde rapporter om netsideaktiviteter for Rabathelten og til at levere andre tjenesteydelser forbundet med brug af netsider og internet. Google vil eventuelt også overdrage disse oplysninger til tredjemand, hvis dette foreskrives af loven eller i det omfang tredjemand behandler disse data på Googles vegne. Oplysninger, som Google modtager som led i interesserelateret reklame og fra tredjemand (f.eks. demografiske karakteristika og køn samt interesser) kan registreres under cookie-oplysningerne.

Google tilbyder en udvidelse til webbrowsere (add-on) ved hjælp af hvilken denne dataindsamling fra Google Analytics og behandlingen af disse data fra Googles side kan forhindres. Denne add-on kan på eget ansvar downloades på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout og installeres. Nærmere oplysninger findes på https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=da (generel information om Google Analytics og databeskyttelse).

Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos Google findes på https://www.google.com/policies/?hl=da. Brugere kan desuden deaktivere eller modsige sig Google-reklamer helt eller delvist på https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated (udførelse af Opt-Out).

bb) Conversion-Tracking fra Google og Microsoft

Rabathelten anvender som reklamevisningskunde hos Google AdWords dennes Conversion-Tracking. I den forbindelse placerer Google en cookie, hvis kunden kommer til netsiderne via en Google-reklame. Disse cookies udløber efter 30 dage og anvendes ikke til personlig identificering. Hver AdWords-bruger får sin egen cookie. Cookies kan dermed ikke spores efterfølgende af AdWords-brugere via hjemmesiderne. De oplysninger, der indsamles ved hjælp af Conversion-cookies anvendes til at oprette Conversion-statistikker over AdWords-brugere. AdWords-kunder modtager dog ingen oplysninger, som kan bruges til at identificere kunder personligt. Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos Google findes på https://www.google.com/policies/?hl=da. Brugere kan desuden deaktivere eller afvise Google-reklamer helt eller delvist på https://privacy.google.com/?hl=da#google-experience (udførelse af Opt-Out).

Desuden anvender Rabathelten som reklamevisningskunde hos Microsoft Bing Conversion Tracking fra Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, (herefter: Microsoft). I den forbindelse placerer Microsoft en cookie, hvis kunden kommer til netsiderne via en Microsoft Bing-reklame. Microsoft Bing og vi kan på den måde se, at en person har klikket på en reklame, er blevet videresendt til vores websted og er kommet ind på en tidligere bestemt destinationsside (Conversion-side). Her gælder de foranstaltninger, som blev nævnt under Conversion Tracking fra Google.

Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos Microsoft og de anvendte cookies findes på https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement. Kunder kan desuden afvise Tracking fra Microsofts side i fremtiden via Opt-Out på http://choice.microsoft.com/en-us/opt-out.

cc) Social Plugins

Rabathelten anvender Social Plugins (herefter: plugins) fra de sociale netværk Facebook, Google+ og Twitter (herefter: netværk). Disse tjenester drives af Facebook el. Google el. Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. På enkelte netsider vises plugins i form af knapper (herefter: knapperne) med det tilhørende logo for netværket. Indholdet i disse plugins indlæses direkte fra netværkenes servere og integreres på netsiden. Med integrationen af disse plugins modtager netværkene under visse omstændigheder oplysninger om åbning af en af netsiderne: Skulle kunden på tidspunktet for plugin-anvendelsen være registreret hos det pågældende netværk, kan dette netværk, som stiller den pågældende knap til rådighed, allokere besøget på disse netsider til den tilhørende konto hos dette netværk. En interaktion udløst af kunden, som f.eks. et klik på knappen, medfører samtidigt en meddelelse om dette til det pågældende netværk. Hvis kunden, såfremt han eller hun er medlem af det pågældende netværk, ikke ønsker denne databehandling fra netværkets side, skal han eller hun inden besøget på disse netsider afmeldes hos netværket og slette de cookies, der er gemt på computeren.

De pågældende sider for netværkene informerer om formålet og omfanget af databehandlingen (www.facebook.com/policy.php el. www.google.com/policies/privacy/partners el. https://twitter.com/privacy?lang=en). Findes der en brugerkonto hos et af netværkene kan indstillinger til beskyttelse af privatlivets fred ændres.

Ved at anvende software fra tredjemand kan plugins blokeres. Som eksempel kan nævnes "Facebook Blocker", som på eget ansvar kan downloades her: webgraph.com/resources/facebookblocker og installeres

dd) AB Tasty

Rabathelten anvender tjenesten "AB Tasty" fra AB TASTY SAS, 38 rue du sentier, 75002, Paris, Frankrig. Tjenesten anvendes til A/B-test til kontinuerlig forbedring af netsiden. De anvendte cookies gør det muligt at ændre netsiderne fra situation til situation og analysere ændringer, så siderne kan udformes mere hensigtsmæssigt for kunderne.

Med følgende link kan brugeren forhindre AB Tasty i at udføre databehandling på netsiderne: http://www.abtasty.com/#abtastyoptout=1. Indsigelsen gemmes i en særlig cookie og er gældende, så længe cookien ikke slettes.

The site does not support this resolution on IE 8