Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Indholdsfortegnelse

Gældende pr.: 24. maj 2018

Generelle betingelser for brug af hjemmesiden

Nærværende generelle betingelser for benyttelse er gældende for besøg på webstedet www.rabathelten.dk (herefter: netsider) tilhørende Sparheld International GmbH (herefter: Rabathelten) samt benyttelse af vores "Rabathelten Add-On". Ved besøg på netsiderne og/eller ved anvendelse af andre ydelser fra Rabathelten, som f.eks. vores "Rabathelten Add-On" erklærer du dig som bruger (herefter: kunde) fuldstændigt indforstået med nærværende generelle betingelser for brug af hjemmesiden. I modsat fald er det ikke tilladt kunden at benytte netsiderne og de tilbudte ydelser. Det er altid de betingelser for benyttelse, der findes online på netsiderne på tidspunktet for det konkrete besøg eller den konkrete benyttelse af ydelserne, der er gældende.

For brug af netsiderne samt på nærværende betingelser for brug finder tysk ret anvendelse under udelukkelse af international privatret samt den internationale købelov (CISG).

Er kunden en erhvervsdrivende, en offentligretlig juridisk person eller en offentligretlig særlig formue, er eneste hjemting samt eventuelt opfyldelsessted Berlin, bydelen Mitte.

Rabatkoder

Rabathelten offentliggør på netsiderne tilbud fra udbydere af tjenesteydelser samt forhandlere på internettet (herefter: onlinebutikker) til slutforbrugere. Ved benyttelse af de viste rabatkoder, specialtilbud og rabatter (herefter: tilbud) får kunden særligt gunstige betingelser hos onlinebutikkerne.

Rabathelten påtager sig intet ansvar for, at de viste oplysninger er korrekte, især ikke hvad angår tilbuddenes aktuelle gyldighed. Rabathelten garanterer ikke kunden økonomisk gevinst, ej heller besparelser ved søgning på tilbud på internettet og ved indgåelse af aftale med tredjemand.

Rabathelten-Community

Kunder har mulighed for at blive registreret på netsiden og blive en del af Rabathelten-Community. Denne registrering kan ske på netsiderne som formular eller via "Facebook-login". Driftsansvarlig for dette login er Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Irland (herefter: Facebook). De data, som Facebook overfører til Rabathelten fra kundens Facebook-konto vil blive nævnt under login-proceduren.

Deltagelsen i Rabathelten-community kan ikke indbringes for retten og kan heller ikke påtvinges eller forlanges i nogen form. Rabathelten må sende de registrerede kunder e-mails med nyheder om tjenester fra Rabathelten. Kunderne indrømmer Rabathelten licensrettigheden til overdragede værker (f.eks. profilbilleder) i relation til anmeldelser (se "Bidrag fra kunder").

Enhver kunde må kun lade sig registrere med én brugerkonto. Denne brugerkonto kan ikke overdrages. Alle, der er fyldt 18 år eller er en juridisk person, kan blive kunde. Kunden garanterer, at hans/hendes oplysninger under registreringen er sande og at han/hun straks vil opdatere dem ved ændringer. Ved kendskab til uberettiget anvendelse af brugerkontoen er kunden forpligtet til straks at underrette Rabathelten. Rabathelten har til enhver tid ret til at spærre en brugerkonto eller at indstille sin service helt eller delvist uden yderligere forklaring. Opsigelse er til enhver tid mulig fra begge parters side og skal ske skriftligt.

Bidrag fra kunder

Registrerede eller ikke registrerede kunder kan ytre sig om onlinebutikker, tilbud og produkter (herefter: service) med tekst- og billedbidrag samt karaktergivning (herefter samlet/separat: anmeldelser) på netsiderne. Dette gælder også kontrol eller redigering af koder lagt op af Rabatheltens medarbejdere. Deltagelsen kan ikke indbringes for retten og kan heller ikke påtvinges eller forlanges i nogen form. Kunden har ikke krav på offentliggørelse af anmeldelser.

Kunden må kun foretage en anmeldelse, hvis han eller hun rent faktisk har været bruger af den pågældende service og ikke er indehaver af servicen eller arbejder for den eller godtgøres af den. Anmeldelsen skal af kunden efter gældende ret kunne bevises at være sand og må ikke indeholde fornærmende kritik. Kunden skal følgelig have tilstrækkelige licensrettigheder til præsentationen. Rabathelten tager udtrykkeligt afstand fra de præsenterede anmeldelser på netsiderne samt påtager sig intet ansvar for dem.

Vurderede servicer kan sende deres begrundede indvendinger mod en anmeldelse til: info@rabathelten.dk. Rabathelten vil så straks kontrollere anmeldelsen og evt. fjerne den eller forlange tilpasning fra kundens side.

Den enkelte kunde fritstiller Rabathelten fra ethvert krav, som tredjemand fremsætter over for Rabathelten på grund af kundens anmeldelse. Kunden afholder omkostningerne til det nødvendige retsforsvar (især rets- og advokatomkostninger), som Rabathelten pålægges ved fremsættelse af krav ad rettens vej. Dette gælder ikke, hvis retsovertrædelsen ikke skyldes kunden.

Ved indsendelse af anmeldelser giver kunden Rabathelten simpel, vederlagsfri, genkaldelig samt fysisk og tidsmæssigt ubegrænset licensrettighed (inkl. bearbejdningsrettighed, i det omfang bearbejdningen og udformningen sker under hensyntagen til værkets åndelige egenart, samt oversættelsesrettighed) til anmeldelsen. Kunden giver afkald på at blive angivet som forfatter. Hvad angår deres indhold og omfang er disse licensrettigheder begrænset til det, som er nødvendigt for driften og tilvejebringelsen af tjenesteydelsen fra Rabatheltens side. Rabathelten accepterer hermed indrømmelsen af licensrettigheden.

Kunder kan få godtgørelse fra Rabathelten for indsendelse af anmeldelser eller for kontrol eller redigering af nye tilbud eller rabatkoder. Størrelsen på godtgørelsen nævnes for kunden før afsendelsen af kundens anmeldelse eller indsendelsen af kontrollen eller redigeringe af tilbud eller rabatkode.

En godtgørelse af kunden sker kun, hvis kunden ønsker dette eksplicit og har udfyldt sine profildata, herunder især navn, adresse, e-mailadresse, PayPal-konto fuldstændigt og korrekt.

Rabathelten forbeholder sig ret til at stille mindstekrav til bedømmelser for godtgørelsen og afvise anmeldelser efter egen vurdering, såfremt de ikke lever op til Rabatheltens krav. En godtgørelse er ikke knyttet til indholdet i anmeldelsen eller dens karaktergivning.

Rabathelten afviser især, men ikke udelukkende, godtgørelse for en anmeldelse, hvis

  • Der ved anmeldelsen er tale om kopier,
  • En anden kunde tidligere har foretaget kontrol eller redigering af rabatkoder og tilbud,
  • Dokumentationen for kontrollen eller funktionen ved redigering af en rabatkode eller et tilbud ikke er præsenteret tilstrækkeligt.

Hvis Rabathelten afviser en anmeldelse, medfører dette, at den registrerede kunde ikke modtager godtgørelse for den indsendte anmeldelse.

Den godtgørelse kunden har opnået nævnes på vedkommendes brugerkonto. Udbetalingen via en PayPal-konto sker kun, hvis opfyldelsen af mindstekravene for anmeldelsen er godkendt af Rabathelten, og såfremt kunden har et tilgodehavende på mindst 10,00 €. Betalingsfristen er 31 dage.

Rabathelten godtgør momspligtige kunder plus moms, hvis de har oplyst deres moms-nr. på tidspunktet for udbetalingen.

Rabathelten opretter en kreditnota for kunden pr. udbetaling og gør udtrykkeligt opmærksom på, at indtægter opnået via Rabathelten-Community er skattepligtige.

Rabathelten Add-On

"Rabathelten Add-On" til Internet Explorer, Safari, Firefox og Chrome er en software (browser-add-on). Når den besøgende efter installationen besøger onlinebutikkens websted, angives det via tilføjelsen, om der findes en rabatkode til den pågældende onlinebutik. Ved at klikke med musen kan brugeren få vist aktuelle rabatkoder direkte på onlinebutikkens hjemmeside.

Rabathelten påtager sig intet ansvar for, at tilføjelsen "Rabathelten Add-On" kører uden problemer, og at den virker, og intet ansvar for eventuelle skader, som denne add-on forårsager på computeren, som den installeres på. Installationen sker på kundens eget ansvar.

Aftaleforhold

Der indgås ikke andre købs-, tjenesteydelses- eller øvrige aftaler med onlinebutikkerne end de tilbud/services, der vises på netsiderne. De pågældende aftaler indgås udelukkende mellem brugeren og onlinebutikkerne.

Rabathelten og onlinebutikkerne driver deres hjemmesider fuldstændigt uafhængigt af hinanden og har ingen kontrol over indholdet på den anden parts hjemmesider eller adgangen til dem. Rabathelten påtager sig intet ansvar for tilgængeligheden, den grafiske, indholdsmæssige eller tekniske udformning eller funktion på netsider fra tredjemand, som der linkes til. Dette gælder især onlinebutikker og de produkter, tjenesteydelser, oplysninger og andre ydelser, der tilbydes eller ikke tilbydes her.

Rabathelten kan til enhver tid og efter egen vurdering ændre, begrænse eller indstille driften af netsiderne og de tjenester, der er forbundet med dem, især offentliggørelsen af rabatkoder og "Rabathelten Add-On", uden yderligere forklaring.

Ansvar

Rabathelten hæfter kun ved forsæt eller grov uagtsomhed, bortset fra ved misligholdelse af væsentlige aftaleforpligtelser, ved krænkelse af liv, legeme eller helbred eller ved krav med afsæt i produktansvarsloven. Væsentlige kontraktforpligtelser er dem, hvis opfyldelse er nødvendig af hensyn til opnåelsen af aftalens formål.

Hvis Rabathelten hæfter af disse grunde, begrænses erstatningskravet til den forudsigelige skade. I det omfang Rabatheltens ansvar er udelukket, gælder dette også for det personlige ansvar, der ligger hos medarbejderne, repræsentanterne og selskabets medhjælpere ved opfyldelsen.

Rabathelten arbejder altid på at tilbyde den besøgende fejlfrie netsider og tjenester samt stille dem til rådighed, men kan ikke yde sikkerhed for at samtlige oplysninger, der måtte forekomme på netsiderne, er i overensstemmelse med sandheden.

Ophavsret

Alle data, søgeresultater, tekster, grafikker, software og øvrige oplysninger på disse netsider nyder international ophavsretlig beskyttelse. Reproduktion, mangfoldiggørelse, modifikation eller præsentation i Frames er i både hel og delvis form kun tilladt med skriftlig tilladelse fra Rabathelten. Især automatiseret udlæsning af netsider er ikke tilladt.

Vores "Rabathelten Add-On" må ikke offentliggøres, dekompileres, tilbageudvikles eller afvikles yderligere, hverken kommercielt eller privat, uden skriftlig tilladelse fra Rabathelten.

Firmanavne, logoer og/eller produktbetegnelser, der nævnes på netsiderne, er som udgangspunkt underlagt tredjemands ejendomsrettigheder.

Vedr. licensrettigheder for kunders bedømmelser, se ovenfor under punktet "Bidrag fra kunder".

Betingelser for databeskyttelse

Fortrolighedspolitik Rabathelten

Vi er meget tilfredse med din interesse for Rabathelten. For at kunne tilbyde Rabathelten, vi har brug for nogle oplysninger om dig. Vi tager beskyttelsen af personlige data meget alvorligt og håndtere disse sager i overensstemmelse med gældende regler om databeskyttelse, især EU-forordning om databeskyttelse. Med denne fortrolighedspolitik er at informere dig fuldt om art, omfang og formål vi behandler personoplysninger og dine rettigheder som offer.

1. Ansvarlig og generel information

Dine data vil blive leveret af Sparheld International GmbH repræsenteret af bestyrelsesmedlemmer Henning Kruthaup og Christian Hellrung

Ritterstrasse 11 10969 Berlin E-mail: privacy@sparheld.de forarbejdede (tjenesteydere i den forstand af Telemedia (TMG) og ansvarlig for så vidt angår databeskyttelsesforordningen (DSGVO). Dette er, hvad vi har til hensigt, når vi "vi" bruge ord som "os". Vi forstår "redde Rabathelten" i dette dokument www.rabathelten.dk, hver herunder alle tilgængelige der hjemmesider, indhold og funktioner (f.eks. som internetfora, konkurrencer). Specifikke dele af Rabathelten er i det følgende benævnt "online-tjenester."

Vores online-tjenester er beregnet til offentligheden, ikke børn. Vi indsamler ikke bevidst personlige oplysninger fra brugere, der er i overensstemmelse med den nationale lovgivning som børn.

2. Indsamling og behandling af personoplysninger

Generelt kan du online-tjenester, der kræver registrering for at bruge uden at give personlige oplysninger. Men i visse tilfælde behandler vi nedenstående personoplysninger. Dette sker i princippet kun i det omfang det er nødvendigt for driften af et online-service og vores indhold og tjenester. Desuden behandler vi personoplysninger i forbindelse med brugen af Rabathelten hvis du giver det frivilligt, f.eks. Som en del af en registrering, en konkurrence, en anmodning til os, en jobansøgning eller i færdiggørelsen af et abonnement, eller fordi det er eksisterer et andet retsgrundlag (se punkt 4). Hvis du ikke ønsker, kan du bruge vores tjenester ikke eller ikke drage fuld fordel af.

3. Kategorier af behandlede data

Når du bruger Rabathelten, opdaget vores system automatisk informationer fra computersystemet af den kaldende computer. Det kan du. a. følgende data indsamles: Følgende data indsamles her:

Oplysninger om browser type, sprog og version, der anvendes Brugerens operativsystem Brugerens IP-adresse Dato og klokkeslæt / tidszone for adgang Adgang status / HTTP-statuskode Websites, hvorfra brugerens system når vores hjemmeside Websites og begivenheder, der er påberåbt af brugerens system via vores hjemmeside (z. B. visse værdikuponer, sælgere, regioner) Søgninger af brugeren og søgeresultaterne Placeringsområde for brugeren (hvis frigivet) Brugerens login (hvis brugt) Overført mængde data Webanalysedata og pseudonyme brugerprofiler (IDS) Tekniske fejl, fejlmeddelelser Desuden behandler vi følgende personoplysninger, forudsat at et kontraktforhold mellem dig og os, eller du har givet os ellers data for. Fx ved login, nyhedsbrev eller kontaktformular.

Dataene gemmes også i logfilerne i vores system. Hvis der opstår fejl på en grænseflade forespørgsel, vi også logge ID (pseudonyme identifikation), IP-adressen og den relevante HTTP-anmodning og, hvis det anvendes, e-mail anmoder brugeren om at gøre det muligt for efterfølgende fejlanalyse og korrektion ,

AWS

Vi bruger skyen fra Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109, USA, som ligger i Irland. Dette sker som led i ordrebehandling og på passende niveau af databeskyttelse (se ovenfor for EU-USA Privacy Shield). For mere information besøg: https://aws.amazon.com/en/data-protection/

CloudFlare

For at levere vores onlinetjenester og beskytte mod udefrafald, bruger vi tjenesteudbyderen CloudFlare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA. Alle data, der sendes til eller fra denne hjemmeside, passerer gennem det globale netværk af CloudFlare. Dataene caches, synspunkter på websiderne logges. Her anvendes det nærmeste datacenter regelmæssigt. En overførsel af data uden for EU er mulig. Ifølge CloudFlare slettes de cachelagrede data altid inden for 4 timer, men senest efter tre dage. Dette sker som led i ordrebehandling og på passende niveau af databeskyttelse (se ovenfor for EU-USA Privacy Shield). For mere information, se CloudFlare's privatlivspolitik her: https://www.cloudflare.com/security-policy/

DigitalOcean

Vi bruger skyen fra Digital Ocean, LLC, New York City, USA. Dette sker som led i ordrebehandling og på passende niveau af databeskyttelse (se ovenfor for EU-USA Privacy Shield). Yderligere oplysninger kan findes her: https://www.digitalocean.com/legal/privacy/

4. Retsgrundlag og formål med behandlingen

Vi behandler dine data udelukkende på grundlag af et eller flere af de mulige juridiske grundlag. Ifølge DSGVO personoplysninger må behandles især på grund af en kontrakt eller gennemførelse af præ-kontraktuelle foranstaltninger, hvis der er en aftale, som følge af en legitim interesse eller af en lov, og for at beskytte de vitale eller offentlige interesser.

Brugere kan tilmelde sig gratis med Rabathelten, hvorved dine registreringsdata bliver sendt til os eller til tjenesteudbyderne nævnt nedenfor. Indsamlingen og behandlingen af disse data finder sted for at opfylde brugeraftalen mellem os og brugeren, § 6 stk. 1 lit. b DSGVO. Din indsamlet under registreringen eller under udførelsen af kontrakten e-mail-adresse også bruges til generelt at give dig besked via e-mail om hans egne lignende varer eller tjenesteydelser, samt eksisterende abonnementer eller gemme Rabathelten. Behandlingen af e-mail-adresse i dette tilfælde er baseret på vores legitime interesse i anvendelsen af vores varer og tjenesteydelser (art. 6, stk. 1, litra f DSGVO).

Derudover bruger vi din e-mail-adresse til at sende dig vores nyhedsbrev, hvis du har givet os dit forudgående udtrykkelige samtykke til at modtage nyhedsbrev eller reklame. I så fald behandler vi din e-mail-adresse for at kunne levere nyhedsbrevet, som du ønsker (artikel 6, stk. 1) (b) DSGVO). Brugen af din e-mail-adresse til sådanne formål kan du til enhver tid skriftligt eller skriftligt henvende dig til o. G. Uenig med kontaktdata for fremtiden uden at pådrage sig andre end transmissionsomkostningerne i henhold til basisrenten.

På internettet kræver hver enhed til overførsel af data en unik adresse, den såkaldte IP-adresse. Den mindst midlertidige opbevaring af IP-adressen er teknisk nødvendig for at tillade levering af hjemmesiden til brugerens computer. Vores servere gemmer deres IP-adresse i op til 8 uger til deres egen sikkerhed og fakturering før pseudonymisering. Fordi den gentagne automatiserede aflæsning af websiderne (såkaldt skrabning) hæmmes ved at detektere IP-adressen. Derudover indsamler vi (uden at videregive til vores annoncører), om brugere gentagne gange klikker på bestemte annoncer. Formålet med de ydelser, vi leverer, er at give brugerne regionalt relevant information. Denne såkaldte geo-lokalisering, der er, at tildelingen af et websted opkald foretage opkaldet, foretaget på baggrund af anonyme IP-adresse og inden for det geografiske niveau af regioner.

I behandlinger, der ikke er omfattet af nogen eller flere af de førnævnte retsgrundlag, 6, afsnit 1 udføres behandlingen, når det er nødvendigt for at beskytte en legitim interesse, og baseret på en omfattende overvejelse af interesser dine interesser, grundlæggende rettigheder og friheder ikke opveje (art .. Lit. f DSGVO). En legitim interesse skal antages, hvis den registrerede er en kunde af Rabathelten (brugeraftale). Baseret på behandling af personoplysninger er vores legitime interesse især at drive vores forretning til gavn for alle vores medarbejdere og vores aktionærer.

Vores legitim interesse i at være i stand til at tilbyde skræddersyede produkter, for at informere dig om vores produkter, innovationer og kvalitetsegenskaber, og til stadighed forbedre vores tjenester og produkter, og dermed også øge vores omsætning, det juridiske grundlag for behandling for at store data, direkte markedsføring er (egen Reklame og reklame for tredjepart), brugsbaseret onlineannoncering, web / appanalyse og reklame scoring (kombinere forskellige udvælgelseskriterier for passende reklame). Ved hjælp af (selv teknisk ikke nødvendigt) cookies lærer vi, hvordan hjemmesiden bruges, og derfor kan vi konstant optimere vores tilbud.

Vi anerkender, hvilke reklameforanstaltninger der førte til besøget af vores hjemmesider (såkaldt konverteringssporing). I forhold til dataene i reklamekampagnerne kan vi afgøre, hvor vellykket de individuelle reklameforanstaltninger er. så vi forfølger den interesse, du vise annoncer, der er af interesse for dig, mere interessant og lettere at gøre vores hjemmeside for dig og for at opnå en retfærdig beregning af omkostninger til reklame. For reklame og analyse tjenester, se nedenfor. En anden legitim interesse er funktionaliteten af de forretningsprocesser, der resulterer i behandling for interne administrative formål (f.eks. Adresseledelse / regnskab).

Behandlingen af personoplysninger inden for vores koncern er jeg. P. D. Art. 6 stk. 1 lit. DSGVO (se betragtning 49) er nødvendig og hensigtsmæssig. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen på grundlag af en legitim interesse (se nedenfor).

I tilfælde af, at data til en anden behandles som angivet i formål for indsamlingen af data, 6 Abs gennemføres i henhold til Art .. 4 DSGVO en kompatibilitet check. Yderligere behandling er kun tilladt, hvis det oprindelige formål er foreneligt med det nye formål eller tilladt på grundlag af et særskilt retsgrundlag. Erkendte kompatible formål er du. a. påstand, udøvelse eller forsvar af civile påstande, medmindre der er en overordnet interesse for den registrerede. I dette tilfælde informerer vi dig om ændringen af formålet. Hvis det nye formål er uforeneligt med det formål, der er angivet i undersøgelsen, foretages en ny undersøgelse på grundlag af et nyt retsgrundlag. Igen vil vi informere dig om ændringen af formålet.

5. Forarbejdningssted

Vi selv overfører ikke dine personlige data til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, undtagen i tilfælde, hvor det er tilladt under GDPR. Hvorvidt tredjemand, med hvem du har din egen kontraktligt forhold (f.eks. Som med Facebook, hvis du har en Facebook-konto), overføre data til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, vores viden og vores indflydelse trækker.

Vi behandler også data i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EEA"). For at sikre beskyttelsen af dine personlige oplysninger i forbindelse med dataoverførsler, vi bruger i udformningen af kontraktlige relationer med modtagere i tredjelande, standardkontraktbestemmelserne af Europa-Kommissionen i overensstemmelse med art. 46 stk. 2 lit. c DSGVO. Disse er altid til rådighed på http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:DE:PDF alternativt kan du disse dokumenter med os under Bed om kontaktindstillingerne nedenfor. For USA har Europa-Kommissionen ved beslutning af 12.7.2016 besluttet, at ifølge EU-U.S. Privacy Shields et passende niveau af databeskyttelse eksisterer (tilstrækkelighed beslutning, artikel 45 DSGVO). Yderligere oplysninger - herunder certificering af de tjenesteudbydere, vi bruger - findes på https://www.privacyshield.gov.

6. Offentliggørelse af dine data til tredjepart

Vi overfører dine personlige oplysninger til tredjemand, hvis videregivelsen er nødvendig for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig og dette gøres (f.eks. Som i samarbejder) set ved eller med en anden udbyder, overføre vi på anden måde er juridisk berettiget eller forpligtet, eller du har givet os passende samtykke.

I visse tilfælde bruger vi også eksterne serviceudbydere, som vi har fået til opgave at behandle data for os i henhold til instruktioner. Sådanne tjenesteydere er kontraktligt forpligtet af os i henhold til DSGVO's strenge krav som processor og må ikke bruge dine data til andre formål.

Overførslen af data til processorer foretaget på baggrund af art. 28, stk. 1 DSGVO alternativt på grundlag af vores legitim interesse i forbindelse med brug af specialværktøj processorer bestille økonomiske og tekniske fordele, art. 6, stk. 1 lit. f DSGVO.

Medmindre vi er forpligtet ved lov eller er det databeskyttelseslovgivningen tillader, vil vi videregive personoplysninger til myndigheder, såsom politiet eller statsadvokaten (art. 6, stk. 1 lit. c DSGVO). Deling disse data er baseret på vores legitime interesse i at bekæmpe misbrug, retsforfølgning af strafbare handlinger og den sikkerhed, påstand og håndhævelse af krav og at dine rettigheder og interesser i beskyttelse af dine personlige data ikke fremherskende, art. 6, stk. 1 lit , f DSGVO.

7. Cookies og lignende teknologier

Vi bruger cookies. Cookies er små filer, som din browser placerer på din enhed i en udpeget mappe. Gennem dem u. a. Bestem, om du tidligere har besøgt et websted. Hvis du er enig, kan cookies også gemme loginoplysninger for en onlinetjeneste, så du behøver ikke indtaste disse loginoplysninger, hver gang du besøger webstedet. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er en unik identifikation af cookien.

Den består af en streng, hvorigennem websteder og servere kan tildeles til den specifikke internetbrowser, i hvilken cookien blev gemt. Dette gør det muligt for besøgte websteder og servere at skelne individets browser fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En bestemt webbrowser kan genkendes og identificeres af det unikke cookie-id.

Vi bruger to typer cookies. På den ene side teknisk nødvendige cookies, uden hvilke funktionaliteten af vores hjemmeside ville være begrænset samt valgfri cookies, for at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig. Brugen af analyse cookies er med det formål at forbedre kvaliteten af vores hjemmeside og dens indhold. Gennem analysekagerne lærer vi, hvordan hjemmesiden bruges, og derfor kan vi konstant optimere vores tilbud. Yderligere information om de enkelte analysetjenester kan findes nedenfor.

Annoncer leveres hovedsageligt af tredjeparter. De kan bruge oplysninger om dine besøg, hvis de godkendes af din enhedsindstillinger, for at vise annoncer om produkter og tjenester, der kan interessere dig. Specifikke kontaktoplysninger som dit navn, adresse eller telefonnummer overføres ikke, medmindre andet er beskrevet i denne privatlivspolitik.

Du kan til enhver tid forhindre, at cookies indstilles af os ved hjælp af en passende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed strider mod indstillingen af cookies. Desuden kan allerede indstillede cookies slettes til enhver tid via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle almindelige internetbrowsere. Hvis du deaktiverer indstillingen af cookies i den anvendte internetbrowser, kan ikke alle funktioner på vores hjemmeside være fuldt anvendelige. Du kan deaktivere eller begrænse behandling af cookies af de tjenesteudbydere, vi bruger ved hjælp af ovenstående links.

Oppositionen er gyldig, så længe den tilknyttede opt-out-cookie ikke slettes. Denne cookie er indstillet til domænet, pr. Browser og bruger af en computer. Derfor, hvis du har adgang til vores hjemmeside fra flere enheder og browsere, skal du af og til annullere nogen af disse enheder og browsere.

Cookies kan ikke identificere dig som en person. Under alle omstændigheder, brugen af cookies på grundlag af vores legitim interesse i et tilpasset design og statistisk analyse af Rabathelten er berettiget (art. 6, stk. 1, litra f DSGVO).

8. Reklame- og analysetjenester

For at forbedre vores indhold og konstant tilpasse sig af hensyn til vores brugere, samt vise reklamer forbrug-baserede online, bruger vi nogle tjenester, der indsamler på vores hjemmeside eller i app og analysere data for os. For så vidt som disse tjenesteudbydere ikke selv er ansvarlige for databeskyttelsesformål, behandler de altid de pseudonymiserede brugerdata i henhold til instruktioner baseret på en ordrebehandlingsaftale. Du kan deaktivere de enkelte analysetjenester til enhver tid for fremtiden. Nedenfor kan du finde detaljer om de analysetjenester, vi bruger:

AB Tasty

Rabathelten bruger AB Tasty's AB TASTY SAS service, 38 rue du sentier, 75002, Paris, Frankrig. Dette tjener A / B-test for løbende at forbedre hjemmesiden. De anvendte cookies gør det muligt at ændre hjemmesiderne fra sag til sag og analysere ændringer for at gøre dem mere egnede til kunder. Via følgende link kan kunderne i databehandling af AB Tasty modsætte sig hjemmesiderne: http://www.abtasty.com/#abtastyoptout=1. Oppositionen er gemt i en speciel cookie og er gyldig, så længe kagen ikke slettes.

Google AdSense

Vi har integreret Google AdSense på dette websted. Google AdSense er en onlinetjeneste, der yder tredjeparts reklamemægling. Google AdSense er baseret på en algoritme, der vælger annoncer, der vises på tredjepartswebsteder i overensstemmelse med indholdet på den respektive tredjeparts hjemmeside. Google AdSense tillader interessebaseret målretning af internetbrugeren, som implementeres ved at generere individuelle brugerprofiler.

Operatør er Google LLC 1600 Amfiteater Parkway Mountain View, CA 94043. USA ("Google"). Formålet med Google AdSense-komponenten er at inkludere annoncer på vores hjemmeside. Google AdSense angiver en cookie på det registreredes informationsteknologisystem. Hvilke cookies er allerede blevet forklaret ovenfor. Ved at bruge denne cookie giver Alphabet Inc. en analyse af brugen af vores hjemmeside. Med hvert opkald en af de enkelte sider på denne hjemmeside, som drives af os, og på, hvad en Google AdSense-element er blevet integreret, vil internetbrowseren automatisk blive forvoldt informationsteknologi system påvirkes af de respektive Google-data AdSense komponent med henblik personen at indsende onlineannoncering og fakturering af provisioner til Alfabet Inc. Under denne procedure, den tekniske alfabet Inc. får kendskab af personoplysninger, såsom at spore IP-adressen på den pågældende af hensyn til Alphabet Inc., blandt andet personen, oprindelsen af besøgende og klik og aktivere bestemmelse beregninger som følge heraf. Den berørte person kan cookies via vores hjemmeside, som allerede beskrevet ovenfor, hver gang med en tilsvarende regulering af internetbrowseren bruges til at forebygge og dermed modsiger permanent brug af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre, at Alphabet Inc. fra at indstille en cookie på den pågældende persons informationsteknologi system. Derudover kan en cookie, der allerede er indstillet af Alphabet Inc., slettes til enhver tid via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Google AdSense bruger også såkaldte optællingspixel. En tællepixel er en miniature grafik, der er indlejret i websteder for at aktivere logfiloptagelse og logfilanalyse, som kan bruges til statistisk evaluering. Baseret på den indlejrede pixel kan Alphabet Inc. opdage, om og hvornår et websted blev åbnet af en berørt person, og hvilke links der blev klikket af den berørte person. Counting pixels bruges blandt andet til at evaluere strømmen af besøgende til et websted.

Google AdSense overfører personlige oplysninger og oplysninger, herunder den IP-adresse, der kræves for at indsamle og fakturere den viste annoncering, til Alphabet Inc. i USA. Disse personlige oplysninger opbevares og behandles i USA. Alfabet Inc. kan overføre sådanne personlige oplysninger indsamlet gennem den tekniske proces til tredjepart.

Google AdSense forklares på https://www.google.com/intl/da/adsense/start/.

Google AdWords-konverteringssporing

Rabathelten bruger Google AdWords konverteringssporing som en Google AdWords-annonce. Google indstiller en cookie ("DoubleClick"), så længe kunden når hjemmesiderne via en Google-annonce. Disse cookies mister deres gyldighed efter 30 dage og bruges ikke til personlig identifikation. Hver AdWords-bruger modtager en anden cookie. Cookies kan ikke spores via AdWords-brugerwebsteder. Oplysningerne fra konverterings cookie bruges til at generere konverteringsstatistikker til AdWords-brugere. Annoncører modtager imidlertid ikke oplysninger, som personligt identificerer kunder. For flere oplysninger om privatlivets fred hos Google kan du besøge https://www.google.com/policies/?hl=da. Brugere kan også deaktivere eller fravælge Google-annoncer helt eller delvist på https://privacy.google.com/?hl=da#google-experience.

Google Analytics

Rabathelten bruger Google Analytics, en webanalytiktjeneste af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics bruger cookies, der muliggør en analyse af brugernes brug af hjemmesiden. Oplysningerne fra cookien om din brug af denne hjemmeside (herunder din IP-adresse) overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Lagring helts IP anonymisering ved at supplere koden "gat._anonymizeIp ();" aktiveret på websider, så din IP-adresse fra Google inden for medlemsstaterne af EU eller andre parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde tidligere er skåret ( såkaldt IP-maskering). Kun i usædvanlige tilfælde vil den fulde IP-adresse blive sendt til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne af besparelse helt vil Google bruge disse oplysninger til at vurdere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om hjemmeside aktiviteter for at spare helt og give andre med hjemmesiden brug og brug af internettet.

Google kan også overføre disse oplysninger til tredjeparter, hvis det kræves i henhold til loven eller så vidt tredjepart behandler disse data på vegne af Google. Oplysninger, som Google modtager i forbindelse med interessebaseret annoncering og fra tredjepartsleverandører (f.eks. Demografiske egenskaber og køn og interesser) kan indgå i cookieoplysningerne.

Google tilbyder en udvidelse til webbrowsere (add-ons), som kan forhindre indsamling af data af Google Analytics og behandling af disse data af Google. Tilføjelsen kan downloades og installeres på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout på egen risiko. Få flere oplysninger på https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=da (generelle oplysninger om Google Analytics og privatlivets fred).

For flere oplysninger om privatlivets fred hos Google kan du besøge https://www.google.com/policies/?hl=da. Brugere kan også deaktivere eller fravælge Google-annoncer helt eller delvist på https://www.google.com/settings/ads.

Vores hjemmeside bruger også Google Optimize. Google Optimize analyserer brugen af forskellige variationer af vores hjemmeside og hjælper os med at forbedre brugervenligheden i henhold til vores brugeres adfærd på hjemmesiden. Google Optimize er et værktøj integreret med Google Analytics.

Google Dynamisk remarketing

Vi bruger på sitet, det fornyet eller "tilsvarende målgrupper" funktion i Google. Denne funktion interessebaseret annoncering annoncer kan appellere til besøgende på webstedet målrettet annoncering til udbyderen af personlig for besøgende på hjemmesiden kan skiftes, når de besøger andre websites på Google Displaynetværket. til at gennemføre en analyse af brugen af webstedet, som danner grundlag for skabelsen af interessebaseret annoncering, er Google kendt. cookies. til dette formål, vil Google gemme en lille fil, der indeholder en sekvens af tal i deres browsere besøgende på hjemmesiden. om dette tal er registreret besøg af hjemmesiden samt anonyme oplysninger om brugen af hjemmesiden.

Der er ingen lagring af personoplysninger om besøgende. Besøg nedenfor et andet site i Google Displaynetværket vises reklamer, dem med høj sandsynlighed overveje tidligere kaldte produkt- og informationsområder. Du kan deaktivere brugen af cookies fra Google permanent ved at følge nedenstående link og downloade forudsat der plug-in og installere:

https://www.google.com/settings/ads/plugin. Endvidere har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod Googles interessebaserede annoncering. For at gøre dette skal den pågældende have adgang til linket https://www.google.com/settings/ads/ fra hver af de internetbrowsere, de bruger, og foretager de ønskede indstillinger der. Du kan få flere oplysninger om Google Remarketing og Googles privatlivspolitik på: http://www.google.com/privacy/ads/.

Microsoft Bing Conversion Pixel

Lagring helten anvendelser som et reklame display kunde hos Microsoft Bing konverteringssporing Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, (i det følgende benævnt Microsoft). En cookie er indstillet af Microsoft, hvis kunden kom til webstederne via en Microsoft Bing-annonce. Microsoft Bing, og vi kan således genkende, at nogen klikede på en annonce, blev omdirigeret til vores hjemmeside og nået en tidligere bestemt destinationsside (konverteringsside). Desuden gælder bestemmelserne som i ovennævnte konverteringssporing Google i overensstemmelse hermed.

For mere information om privatlivets fred hos Microsoft og dets cookies, besøg https://www.microsoft.com/privacystatement/en-us/core/default.aspx. Kunder kan også gøre indsigelse mod Microsoft-sporing ved at fravælge på http://choice.microsoft.com/en-us/opt-out for fremtiden.

Mouseflow

Vi bruger Mouseflow analyse service af Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 København, Danmark. Databehandling er med det formål at analysere denne hjemmeside og dens besøgende. Til dette formål indsamles og opbevares data til markedsføring og optimering. Fra disse data kan brugerprofiler oprettes under et pseudonym. Cookies kan bruges til dette formål. Webanalyseværktøjet Mouseflow registrerer tilfældigt udvalgte individuelle besøg (kun med anonym IP-adresse). Dette er en logbog med musebevægelser og klik med det formål at stikprøve stikprøve individuelle besøg på hjemmesiden og udlede potentielle forbedringer for hjemmesiden. På https://mouseflow.de/opt-out/ kan du deaktivere Mouseflow til enhver tid med virkning for fremtiden. Yderligere information om dataindsamling via Mouseflow er tilgængelig her: https://mouseflow.de/privacy/

Marketing af Rabathelten

Denne hjemmeside markeder noterede datterselskaber og er aflønnet baseret på succes. Måling af succes finder sted pseudonymiseret ved hjælp af cookies. Oplysninger indsamles om aktiviteterne hos brugeren af vores online tilbud og de reklamepartnere, der er besøgt der (f.eks. Klikket på bannerannoncer, indkøb osv.). Alle brugsdata gemmes ved hjælp af et pseudonym, så personlig identifikation udelukkes. Dataudbyderne er ansvarlige for de listede udbydere eller deres marketingnetværk.

Indstillingen af cookies kan forhindres i browserindstillingerne som nævnt ovenfor. Du kan deaktivere brugen af cookies fra tredjeparter ved at deaktivere side af Network Advertising Initiative (Network Advertising Initiative) opkald under http://www.networkadvertising.org/choices/ og gennemføre yderligere oplysninger henvises til deri at fravælge.

9. Plug-ins (flere integrerede udbydere)

Rabathelten integrerer også andre tjenesteudbydere, som indlæses straks, når den relevante hjemmeside opkaldes.

Google Maps

Vi bruger Google Maps til at vise kort. Integrationen kræver, at Google kan opfatte brugerens IP-adresse. IP-adressen er nødvendig for at sende indholdet til brugerens browser. Bemærk, at Google har sine egne privatlivspolitikker, der er uafhængige af vores. Kontroller Googles privatlivspolitik, før du bruger vores websted på www.google.com/intl/da/policies/privacy/. Google Maps er baseret på en Java-script kode, så du kan forhindre henrettelsen helt ved at deaktivere JavaScript i dine browserindstillinger eller installere en Java-script blocker. Bemærk venligst, at vores hjemmeside muligvis ikke vises korrekt.

Google Fonts

Dette websted bruger såkaldte web skrifttyper, som leveres af Google, til ensartet gengivelse af skrifttyper. Når du ringer op på en side, indlæser browseren de nødvendige webskrifter til din cache for at vise tekster og skrifttyper korrekt. Hvis din browser ikke understøtter web skrifttyper, vil en standard skrifttype blive brugt af din computer. For mere information om Google Web Fonts, se https://developers.google.com/fonts/faq og i privatlivets fred politik Google: https://www.google.com/policies/privacy/

SurveyMonkey

Når du besøger vores hjemmeside, kan du blive bedt om at bedømme anmeldelser. Dette sker med separate vinduer (PopUps). Deltagelse i evalueringen er altid frivillig. Platformene modtager ikke personlige data fra os, medmindre andet er angivet. Til dette bruger vi til gavn for SurveyMonkey SurveyMonkey Europe UC, 2. sal, 2 Shelbourne Bygninger, Shelbourne Road, Dublin, Irland. Når du bruger tjenesten, kan data også overføres til USA. Tjenesteyderens privatlivspolitik gælder: https://www.surveymonkey.de/mp/legal/privacy-policy/

YouTube

Vores online-tjenester omfatter plug-ins fra YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Når brugere har besøgt websteder, der er udstyret med en YouTube-plugin, forbinder de sig med YouTubes servere. Dette fortæller YouTube-serveren, hvilken hjemmeside der skal besøges. Hvis brugeren er logget ind med en YouTube-konto, er det muligt at tildele surfingadfærd direkte til profilen. Du kan forhindre denne mulighed for tildeling ved at logge ud af din konto på forhånd. For mere information om YouTubes indsamling og brug af dine oplysninger, læs venligst privatlivspolitikken på www.youtube.com.

Ratingværktøj uden for fællesskabet Personlige oplysninger indsamles, når du giver dem med at vurdere en leverandør eller tjenester: Navn (den angivne pseudonym), e-mail-adresse, værdsat leverandør / butik / service, IP-adresse, dato for bidrag og indholdet af artiklen.

10. Fællesskabet

På vores hjemmeside tilbyder vi brugerne mulighed for at registrere ved at levere personlige oplysninger. Registreringen foregår via login tjenesteudbyder Facebook Connect eller direkte på Rabathelten-databasen.

Facebook Connect

Du kan også logge ind på Rabathelten via en Facebook-konto. Facebook Connect er et tilbud fra Facebook Ireland Limited, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland. Brug af Facebook Connect er underlagt privatlivets betingelser og vilkår for brug af Facebook. Hvis du beslutter dig for at registrere dig med din Facebook-konto, bliver du omdirigeret til Facebook som et første skridt. Der beder Facebook om at give adgangsdata og logge ind på Facebook eller registrere. Hvis du allerede er logget ind på dette tidspunkt på Facebook, springes denne forespørgsel til registrering over. Vigtigt: Vi modtager ikke adgangsdata.

Når du logger på med Facebook Connect Facebook profildata, i henhold til Facebook definition "offentlig information" (https://www.facebook.com/about/privacy/your-info/) overføres og fra din Facebook-profil for os, dvs. at du offentliggør eller deler med den respektive ansøgning. "Offentlig" i forbindelse med Facebook betyder, at alle udenfor Facebook kan se disse data. Dette omfatter dit navn, din profil og dæksel billede, køn, e-mail-adresse, aldersgruppe, netværk, brugernavn (Facebook-URL) og bruger identifikationsnummer (Facebook-id). Omvendt kan data fra os også overføres til din Facebook profil. Når du logger ind på os via Facebook Connect, gemmer og behandler vi dine data, der sendes til os med henblik på registrering.

Brug af Facebook Connect er underlagt Facebook's privatlivspolitik. Facebook behandler dataene på dine vegne. Dette gøres på passende niveau af databeskyttelse (se ovenfor for EU-USA Privacy Shield). For mere information om Facebook Connect og personlige indstillinger, læse politik Facebook privatliv: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Rabathelten log ind til fællesskab brug

Brugere kan kommunikere der i overensstemmelse med vores fællesskabsbetingelser. Oplysningerne her (kommentarer, billeder, bilag, etc.) gemmes sammen med brugernavnet. Vi registrerer også IP-adressen og tidspunktet for bidraget. EU-medlemmer kan vurdere butikker, kuponer kommentar (Brugernavn synlig) Husk Butikker / værdikuponer. Brugere kan skrive os beskeder, og vi kan sende dem beskeder.

Betalingstjeneste

Aktiviteter i samfundet kan betales af Rabathelten til registrerede brugere. Betalingen sker via betalingstjeneste PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Til dette har du brug for en konto hos PayPal i henhold til de der nævnte betingelser. PayPal arbejder for dig som databeskyttelsesansvarlig. Oplysninger, især på yDen ansvarlig enhed af betalingstjenesten, kontakte databeskyttelsesansvarlige betalingstjenesten og de former for personoplysninger, der behandles af betalingstjenesten, skal du kontakte din tjenesteudbyder Paypal. For information om databeskyttelse her: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE

11. Nyhedsbrev

Du får mulighed for at abonnere på et gratis nyhedsbrev. På tidspunktet for tilmelding til nyhedsbrevet sendes disse data til os:

E-mail-adresse som angivet IP-adressen på den kaldende computer Dato og tidspunkt for registrering Hjemmeside (f.eks. Relevant udbyder) Til behandling af dataene indhentes dit samtykke under registreringsprocessen, og der henvises til denne privatlivspolitik. Du modtager først en e-mail med anmodning om bekræftelse af din registrering (såkaldt dobbelt opt-in procedure).

Vær opmærksom på, at vi måler brugen af nyhedsbrevet. Til evalueringen indeholder de sendte e-mails såkaldte web-beacon eller sporingspixel, som repræsenterer billedbilledfiler, der er gemt på vores hjemmeside. Til evalueringen forbinder vi data og web-beacons med din e-mail-adresse og et individuelt ID. Også i nyhedsbreve indeholdt links er forsynet med ID. Med de således opnåede data skaber vi en brugerprofil for at tilpasse nyhedsbrevet til dine individuelle interesser. Dermed registrerer vi, når du læser vores nyhedsbrev, hvilke linker du klikker på i dette, og fra det udledes dine personlige interesser. Vi linker disse data til dine handlinger på vores hjemmeside.

I forbindelse med behandling af data til afsendelse af nyhedsbreve er der ikke offentliggørelse af data til tredjepart til eget formål. Vi bruger Mandrill Inc., 512 Midler Street, søde, 404, Atlanta, GA 30318, USA, et datterselskab af Rocket Science Group, LLC d / b / a MailChimp LLC til at sende nyhedsbrevet til tjenesteudbyderen. Mandrill styrer e-mails fra nyhedsbrevmodtagere og kunder og organiserer behandlingen. Mandrill behandler indholdet og teknologien i kommunikationen samt brugsmåling af e-mailen. Dette sker som led i ordrebehandling og på passende niveau af databeskyttelse (se ovenfor for EU-USA Privacy Shield). For mere information om Mandrills databehandling, se privatlivspolitikken på https://mailchimp.com/legal/privacy.

12. Tryk meddelelser

På vores hjemmeside har du mulighed for at acceptere at skubbe meddelelser. Dette er korte oplysninger, som du modtager via din browser. Følgende data (pseudonymiseret) behandles, når du logger ind på push-meddelelsen:

Opkaldt hjemmeside med implementeret push message funktion IP-adresse (region) Teknisk konfiguration af enheden / browseren Login (E-mail), hvis det er gjort Cookie-id Bemærk, at vi kan måle brugen af push-meddelelserne anonymt. Vi bruger tjenesten Push Institut for agentur Wingify, 14th Floor, KLJ Tower Nord, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110.034, Indien. Abonnementet på push-meddelelserne kan til enhver tid annulleres. Brug venligst din browsers konfiguration, der er indstillinger for indhold / websteder, og sluk derefter meddelelserne / meddelelserne. Du kan også bruge ikonet for de respektive webstedsindstillinger i browseren til venstre for webadressen.

13. Kontaktformular og e-mail-kontakt

På vores hjemmeside findes en kontaktformular, som kan bruges til elektronisk kontakt. I dette tilfælde overføres dataene i indgangsmasken og enhedens IP-adresse samt tiden til os og gemmes. Alternativt er kontakt via den medfølgende e-mail-adresse mulig. I dette tilfælde gemmes brugerens personlige data, der sendes via e-mail.

I denne sammenhæng er der ikke offentliggørelse af data til tredjeparter til egen behandling. Dataene bruges udelukkende til behandling af samtalen.

14. Opbevaringstid

Vi gemmer kun personoplysninger, så længe vi har ret til det, og forarbejdningsformålet er ikke elimineret. For varigheden af opbevaring af personoplysninger gælder den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Efter deadline vil de tilsvarende data blive slettet rutinemæssigt, hvis de ikke længere er forpligtet til at opfylde kontrakten eller at indlede en kontrakt.

15. Kontaktoplysninger og dine rettigheder som berørt person

Hvis du har spørgsmål eller forslag vedrørende databeskyttelse eller håndhævelse af dine rettigheder som en berørt person, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlig når som helst:

Sparheld International GmbH z. H. Databeskyttelsesansvarlig Ritterstrasse 11 10969 Berlin E-mail: privacy@sparheld.de

Oplysninger og korrektion
Du kan kontakte os til enhver tid gratis oplysninger om, hvorvidt personoplysninger behandles om dig af os og specifikt, hvilke data er lagret om dem og bede om en kopi af de lagrede data. Du kan også rette og udfylde forkerte data.

Sletning, begrænsning og ret til at blive glemt
Du kan anmode om sletning og begrænsning af dine personlige data. Bemærk at der er z. For eksempel er der krav til lovkrav for betalte kontrakter, og derfor har vi ikke lov til helt at slette dine data under alle omstændigheder. I dette tilfælde vil dine data blive markeret med det formål at begrænse den fremtidige behandling.

Dataportabilitet
Hvis det er relevant, har du også ret til, at de personlige data skal sendes på en struktureret, konsekvent og maskinlæsbart format til dig eller en anden ansvarlig, hvis behandlingen på samtykke eller en kontrakt er baseret, og udføres ved hjælp af automatiserede metoder. Dette gælder dog ikke, hvis behandlingen ikke er nødvendig for udførelsen af en opgave af almen interesse eller i udøvelse af offentlig myndighed, der er delegeret til den registeransvarlige. Du har også ret til at hente personlige oplysninger direkte fra en person til en anden I det omfang dette er teknisk muligt og forudsat at dette ikke påvirker andre persons rettigheder og friheder.

Tilbagekaldelse / Opposition
Dit indgivne samtykke kan til enhver tid anvendes med virkning for fremtiden under. o. g. Tilbagekald kontaktadresse. Konkret kan du til enhver tid objekt til brugen af e-mail-adresse med henblik på nyhedsbrevet forsendelse på privacy@sparheld.de eller besparelser Sparheld International GmbH, Ritterstrasse 11, 10969 Berlin, med virkning for fremtiden uden behov for andet end omkostningerne transmissionsomkostninger for basistoldsatserne opstå.

Desuden har du ret til til enhver tid at modsætte sig behandling af personoplysninger i forbindelse med dig, der er baseret på en legitim eller offentlig interesse, af årsager som følge af din særlige situation. o. g. Indsæt kontaktadresse. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser. Vi har ikke længere behandle personoplysningerne i tilfælde af modsigelse, medmindre vi kan bevise vægtige legitime grunde til forarbejdning, opvejer interesser, rettigheder og friheder registrerede, eller behandlingen er for etablering, motion eller forsvare retskrav , Hvis vi behandler personlige data til at drive direct mail, har du ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger med henblik på sådan reklame i henhold til. o. g. Indsæt kontaktadresse. Dette gælder også for profilering, for så vidt som det er forbundet med sådan direkte mail.

Du har også ret til på grund af din egen særlige situation at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger vedrørende dig for videnskabeligt eller historisk forskningsformål eller til statistiske formål, medmindre sådan behandling er involveret nødvendigt for at opfylde en offentlig interesse opgave.

Klager
Du har også ret til at appellere til den kompetente tilsynsmyndighed samt muligheden for at søge retsmidler. Den tilsynsmyndighed, som klagen er indgivet til, skal underrette klageren om status og resultater af klagen, herunder muligheden for et retsmiddel.

eksistensen af automatiseret beslutningstagning
Vi afstår fra automatisk beslutningstagning eller profilering.

The site does not support this resolution on IE 8

Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige service på vores hjemmeside. Læs mere